MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Đánh giá khả thi về mặt tài chính

Estimated reading: 1 minute 85 views
Đánh giá khả thi kinh tế của một dự án

Trong việc đánh giá khả thi kinh tế của một dự án, về mặt định lượng có hai phương pháp phổ biến đó là:

  • Phương pháp giá trị hiện tại thuần – NPV.
  • Phương pháp Tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR.

Cả hai phương án nêu trên đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, và đôi khi chúng ta cần kết hợp đánh giá cả hai chỉ số của các phương án để làm cơ sở đưa ra
quyết định.

Phương pháp Giá trị hiện tại thuần - NPV
Phương pháp Giá trị hiện tại thuần - NPV

Giới thiệu Giá trị hiện tại thuần giúp

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR

Giá trị IRR Giá trị IRR chính là

Leave a Comment

CONTENTS