MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phương pháp Giá trị hiện tại thuần – NPV

Estimated reading: 6 minutes 87 views
Giới thiệu
Giá trị hiện tại thuần giúp nhóm phát triển dự án đo lường giá trị hiện tại của khoản đầu tư cho một quyết định của dự án hoặc cho cả dự án đó. Nó giúp định lượng hóa khoản thu nhập cần thiết, để đạt được một lợi suất mục tiêu, với một khoản đầu tư sẽ bỏ ra ban đầu. Chỉ số NPV là tổng giá trị của dòng tiền của tất cả các thời kỳ trong một khoảng thời gian đánh giá cụ thể, đã được chiết khấu đi theo một tỷ lệ nhất định bởi sự mất giá tự nhiên của tiền tệ và các rủi ro có thể có trong tương lai, và được biểu thị trong công thức:
Trong đó:
  • Phương pháp giá trị hiện tại thuần – NPV.
  •  NCFt là dòng tiền ròng sau thuế, bằng dòng tiền vào trừ đi dòng tiền ra trong thời kỳ t. Được tính toán từ bảng dự báo dòng tiền vào ra theo kế hoạch của dự án đã được thiết lập ở hai bước trên.
  •  C0 là tổng giá trị khoản đầu tư ban đầu.
  •  r là tỷ suất chiết khấu bằng tỷ lệ mất giá của tiền tệ cộng với tỷ suất rủi ro có thể có trong tương lai.
  •  T là tổng thời gian đánh giá.
Bảng 10. 1: Bảng kê chi phí và doanh thu của một dự án (số liệu mang tính ví dụ để tính toán hơn là minh họa thực tế)
Kết luận

Như vậy, chỉ số NPV sẽ cho chúng ta biết khả năng và mức độ sinh lời của dự án. Nó chính là giá trị lãi ròng được quy về thời điểm hiện tại. Từ đó, đội ngũ phát triển dịch vụ có thể cân nhắc chọn phương án hành động nào trong số các ý tưởng mà họ đã đưa ra và sàng lọc được, giúp cho nhà đầu tư cân nhắc việc có hay không nên đầu tư vào dự án.

Leave a Comment

CONTENTS