MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Giới thiệu chung

Estimated reading: 5 minutes 87 views
Tổng quan
  • Giống như quản lý dự án, giải quyết bài toán hạch toán kinh tế đóng vai trò quyết định sự sống còn của mọi doanh nghiệp. Khi dự án đã thực hiện, việc hạch toán bao gồm tổng hợp số liệu thống kê doanh số, thống kê dòng tiền, mức độ tăng trưởng và dự báo. Tuy nhiên các vấn
    đề trên không nằm trong phạm vi cuốn tài liệu này.
  • Thay vào đó, chúng tôi chỉ đề cập đến các công cụ hạch toán kinh tế cơ bản nhắm đến mục tiêu nhóm thiết kế có thể tự hạch toán các chi phí, tự ước tính mức độ thành công trên cơ sở các số liệu khách quan. Bởi việc thiết kế nên một dịch vụ tốt rất phức tạp, có nhiều điểm chưa chắc chắn, khả năng biến động cao nên sẽ rất khó (gần như bất khả thi) để những nhân sự hoặc các bên đối tác chuyên về lĩnh vực tài chính có thể tính toán (thường đỏi hỏi con số chính xác).
Quá trình xây dựng dịch vụ

Các quyết định này ngoài việc dựa trên các chiến lược về kinh doanh, chiến lược về dịch vụ đã được xác lập ở trước đó còn dựa trên kết quả dự báo về tài chính của mỗi phương án mang lại. Việc hạch toán kinh tế trong quá trình xây dựng dịch vụ cần phải trải qua 4 bước cơ bản đó là:

  • Lập kế hoạch doanh thu.
  • Dự báo nhu cầu tài chính cho các hoạt động.
  • Đánh giá tính khả thi về mặt tài chính.
  • Sử dụng kết quả dự báo rủi ro để đưa ra quyết định lựa chọn các phương án sẽ triển khai.
Kết luận

Hai bước đầu tiên cần được thực hiện trước để làm tiền đề định hướng cho các bước tiếp theo, nhưng do gắn liền với chiến lược và vận hành – chúng tôi sẽ không đề cập đến các phần này. Trong phần này, chúng tôi sẽ chỉ nêu lên cách đánh giá khả thi và sử dụng kết quả để dự báo rủi ro, đưa ra quyết định hoặc tư vấn lựa chọn phương án. Việc này sẽ hữu hiệu và thực tế với những người trực tiếp làm thiết kế dịch vụ hơn là quan tâm đến phạm vi công việc của các bên tài chính – kế toán.

Leave a Comment

CONTENTS