MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Quyền tác giả

Estimated reading: 2 minutes 87 views
Giới thiệu
Đây là quyền hợp pháp bảo vệ tác phẩm gốc của tác giả. Bạn sẽ có bản quyền từ thời tác phẩm được thể hiện dưới một dạng hình thức nhất định như: bài thơ, bài viết, status,...Chỉ những tác phẩm gốc mới đủ điều kiện được bảo vệ bản quyền. Tác phẩm gốc được bảo vệ bản quyền khi tác phẩm phải do chính tác giả tạo ra và phải có mức độ sáng tạo. Quyền tác giả không bảo vệ các sự việc hoặc ý tưởng nhưng có thể bảo vệ từ ngữ hoặc hình ảnh gốc thể hiện sự việc hoặc ý tưởng đó.

Leave a Comment

CONTENTS