MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mô hình dịch vụ đi kèm sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 73 views
Giới thiệu chung
Ở mô hình này, doanh nghiệp sẽ bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ đi kèm. Hình thức này chủ yếu áp dụng cho những doanh nghiệp sản xuất đã có sản phẩm.

Leave a Comment

CONTENTS