MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Làm rõ đề bài

Estimated reading: 4 minutes 94 views
Phân tích
Hãy hình dung bước này giống như việc đặt ra các dữ kiện ràng buộc cho một bài tập mà chúng ta cần giải quyết. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ về dịch vụ định làm: nó cụ thể là gì, có thể phục vụ những đối tượng khách hàng nào, quy mô ra sao, thời gian phát triển bao lâu. Đó là những mục tiêu chung nhất để không phải người chủ mà tất cả những người xây dựng dịch vụ, trong những bước đầu tiên có thể nhìn vào và có một định hướng chung. Chúng ta cũng cần phân định rõ ràng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.
Bảng 3.1: Bản mô tả đề bài (Problem Definition) của dự án.
Kết luận

Đến đây, hình dung về dịch vụ bạn dự định mở ra đã rõ ràng hơn. Tuy vậy, sẽ là sai lầm nếu chỉ dựa vào các ràng buộc cơ bản và nhìn nhận chủ quan để bắt đầu tiến hành thiết kế. Hãy dừng lại đôi chút để đánh giá về khả năng cạnh tranh với đối thủ và những nguồn lực đang có.
Những bước tiếp sau này có thể làm song song, cùng lúc và bổ sung cho nhau, không nhất thiết phải thực hiện đúng thứ tự.

Leave a Comment

CONTENTS