MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Xác lập bài toán thiết kế và tích hợp dịch vụ hướng tới trải nghiệm khách hàng là gì?

Estimated reading: 2 minutes 1046 views
Tổng quan
  • Từ câu chuyện của Uber và Grab, chúng ta phần nào đã hiểu được tầm quan trọng của việc xác lập bài toán thiết kế trải nghiệm, dịch vụ khi thực hiện kinh doanh. Nếu việc đáp ứng các trải nghiệm của khách hàng là mục tiêu, là đích đến và việc tìm hiểu nhu cầu là chỉ rõ được đích đến này, thì xác lập bài toán thiết kế chính là việc tìm đường đi.
  • Có rất nhiều đường đi có thể dẫn tới đích, nhưng việc doanh nghiệp có nguồn lực thế nào, có thế mạnh gì,...sẽ quyết định đường đi phù hợp để đạt mục tiêu. Việc “cân, đo, đong, đếm” các nguồn tài nguyên như nhân sự, tiền bạc, các kết nối với đối tác,...chính là nội dung cần thực hiện trong bước này, để sau đó vạch rõ được cả đích đến và lộ trình cần thiết.
Kế hoạch nhiệm vụ

Sau khi thực hiện xong bước này, chúng ta sẽ thu được bản Kế hoạch nhiệm vụ là kim chỉ nam cho quá trình thiết kế diễn ra sau đó. Nó chỉ rõ ra dịch vụ của bạn nhắm đến những phân khúc nào, là loại hình dịch vụ mới hay đã có từ trước, các ràng buộc và hạn chế về nguồn lực, mục tiêu tài chính,…và danh sách các yêu cầu cần có đối với thiết kế của dịch vụ.

Leave a Comment

CONTENTS