MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Hoàn thiện và tối ưu hóa ý tưởng

Estimated reading: 3 minutes 87 views
Review về các ý tưởng
Công việc cần làm bây giờ là review trong nội bộ nhóm về các ý tưởng đã bị loại trong các bước trước có thể nhặt ra các khía cạnh nào hay không, các khía cạnh nào có thể bổ sung vào ý tưởng được chọn, các khía cạnh nào có thể kết hợp cho ra phương án khác.

Leave a Comment

CONTENTS