MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các bước tiến hành thử nghiệm

Estimated reading: 1 minute 79 views
Giới thiệu chung
Về cơ bản, quá trình thử nghiệm thường được tiến hành thông qua 3 bước. Sau đây, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết các bước này.
Xác định mục tiêu tạo mẫu và thử nghiệm
Xác định mục tiêu tạo mẫu và thử nghiệm

Sau giai đoạn ý tưởng Chúng ta đã

Thiết kế các biểu mẫu thử nghiệm - đánh giá
Thiết kế các biểu mẫu thử nghiệm - đánh giá

Bao gồm hai loại biểu mẫu cơ bản:

Sắp xếp lại và phân tích thông tin
Sắp xếp lại và phân tích thông tin

Các bước để sắp xếp lại và phân

Leave a Comment

CONTENTS