MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế các biểu mẫu thử nghiệm – đánh giá

Estimated reading: 1 minute 79 views
Bao gồm hai loại biểu mẫu cơ bản:
  • Biểu mẫu khảo sát nhằm thu thập các thông tin đánh giá trong và sau khi tạo mẫu và thử nghiệm. Các biểu mẫu này gần tương tự so với các biểu mẫu khảo sát thu thập nhu cầu khách hàng trong bước Đồng cảm.
  • Biểu mẫu thống kê xây dựng các tiêu chí, chỉ số liên quan đến đặc tính dịch vụ ở mỗi khâu cần thống kê. Ví dụ: thời gian khách chờ đợi ở mỗi khâu, không gian khách hàng di chuyển tương tác với các khối chức năng, số lượng khách sử dụng mỗi dịch vụ con trong cả hệ thống,...

Leave a Comment

CONTENTS