MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Định nghĩa về quản lý dự án phát triển dịch vụ

Estimated reading: 2 minutes 82 views
Quản lý dự án phát triển dịch vụ

Quản lý dự án phát triển dịch vụ là lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình thiết kế phát triển dịch vụ. Điều này nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Quá trình này thường kết thúc khi dịch vụ được đưa ra thị trường.

Leave a Comment

CONTENTS