MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Báo cáo tổng kết

Estimated reading: 1 minute 88 views
Sau khi đã tính toán được lãi, lỗ
  • Chúng ta thể hiện các nội dung trên bảng biểu để trình bày trước các cổ đông, chủ đầu tư,…Thông qua đó, các quyết định sẽ được đưa ra bàn luận, xem xét về tính khả thi của dự án phát triển dịch vụ.
  • Trong báo cáo cần đưa ra được thời điểm hòa vốn của sản lượng, doanh thu và lãi dự kiến với sản lượng, doanh thu dự kiến,...
  • Bạn và những người khác sẽ cùng phải bàn bạc để đưa ra quyết định có nên hay không đầu tư vào dịch vụ.
Bảng: Dòng tiền dự án.
Bảng: Báo cáo lãi lỗ.

Leave a Comment

CONTENTS