MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Đánh giá so sánh

Estimated reading: 2 minutes 81 views
Sau khi đã thi thập được các thông tin
Chúng ta sẽ tổng hợp lại và tạo các bảng so sánh về thị trường, công nghệ, thống kê nhu cầu đã nêu ở phần khảo sát. Việc so sánh, đánh giá giúp chúng ta có được bức tranh tổng thể về thị trường và dịch vụ của mình. Chúng ta sẽ đánh giá được liệu các dịch vụ lựa ở phần khảo sát thì dịch vụ nào sẽ phù hợp với nguồn lực: năng lực, tài chính, nhân sự,…Từ đó, xác định được chiến lược phát triển cho dịch vụ một cách đúng đắn.
Bảng: So sánh, đánh giá về các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên thị trường.
Bảng: Thống kê, so sánh công nghệ.
Bảng: So sánh, đánh giá Thị hiếu khách hàng tại các vùng miền.
Bảng: Thống kê nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ.

Leave a Comment

CONTENTS