MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Khảo sát

Estimated reading: 1 minute 80 views
Giời thiệu chung
  • Khảo sát được coi là một hình thức thu thập thông tin hiệu quả, được sử dụng rộng rãi trong các trường hợp khác nhau. Điều này, đã được đề cập đến trong phần Đồng cảm và phần Thử nghiệm trong tài liệu này. Khảo sát sẽ giúp chúng ta có được bức tranh toàn diện về dịch vụ của mình. Đây cũng là bước đầu tiên và quan trọng khi đánh giá khả thi của bất kì sản phẩm dịch vụ nào.
  • Khi thực hiện khảo sát, chúng ta sẽ phải thực hiện một số công việc.
Khảo sát thị trường
Khảo sát thị trường

Giới thiệu chung Khảo sát, thu thập thông

Khảo sát công nghệ
Khảo sát công nghệ

Tổng quan Trong thời đại công nghệ 4.0,

Khảo sát khách hàng
Khảo sát khách hàng

Việc cần làm Khi thực hiện khảo sát

Leave a Comment

CONTENTS