MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Quá trình tạo concept

Estimated reading: 1 minute 84 views
Quá trình tạo concept bao gồm các bước chính như sau:
  • Làm rõ vấn đề.
  • Tìm bên ngoài.
  • Tìm bên trong.
  • Khảo sát hệ thống.

Sau đây, chúng ta sẽ lần lượt xem xét các bước này.

Làm rõ vấn đề
Làm rõ vấn đề

Nhiệm vụ Ở bước này, chúng ta sẽ

Tìm bên ngoài
Tìm bên ngoài

Nhiệm vụ Thực chất của việc “tìm bên

Tìm bên trong
Tìm bên trong

Nhiệm vụ Bước “tìm bên ngoài” đã giúp

Khảo sát hệ thống
Khảo sát hệ thống

Tổng quan Sau khi tìm bên ngoài và

Leave a Comment

CONTENTS