MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Khảo sát hệ thống

Estimated reading: 2 minutes 85 views
Tổng quan
  • Sau khi tìm bên ngoài và tìm bên trong như 2 bước trên đã nêu, bạn thu được hàng chục giải pháp khả dĩ cho các tính năng, trải nghiệm khác nhau của dịch vụ. Với những dự án lớn hơn, số lượng giải pháp có thể lên đến hàng trăm. Để ra được các concept cuối cùng và để “tinh gọn” lại số lượng cũng như nâng cao chất lượng concept, bạn tiến hành công tác “khảo sát hệ thống”.
  • Bản chất của việc làm này là xem xét, đánh giá và chọn những giải pháp phù hợp cho mỗi tính năng, trải nghiệm (giảm lượng và tăng chất), nghiên cứu kết hợp các giải pháp với nhau. Mỗi sự kết hợp đúng sẽ cho chúng ta một concept. Ở cuối bước tạo mẫu concept, chúng ta cần khoảng 10 – 20 mẫu để đem ra so sánh, lựa chọn và hoàn thiện tiếp theo.

Leave a Comment

CONTENTS