MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Làm rõ vấn đề

Estimated reading: 4 minutes 79 views
Nhiệm vụ
Ở bước này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét lại mục tiêu và phạm vi dự án (thông qua bản Nhiệm vụ - Mission Statement) về khách hàng cũng như các món ăn, tính năng, công nghệ có thể dùng. Việc xem xét các nhu cầu khách hàng đã thu thập và bảng kê các nhu cầu đối với dịch vụ cũng có thể được tính đến. Mục đích của những việc làm này nhằm “hệ thống hóa” lại những hiểu biết chung nhất về dịch vụ và chuẩn bị các công việc tiếp theo nhằm biến những hiểu biết này thành dịch vụ có “hình hài” cụ thể.

Leave a Comment

CONTENTS