MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Q:

Quản trị dự án sản phẩm mới bằng Agile-Scrum

Tài liệu, video, chia sẻ kinh nghiệm, công cụ.

Công cụ CNTT
  • You must be logged in to reply to this topic.