MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

How can we help you?

Choose a category to get started:

Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm

Những kiến thức cơ bản nhất về Thiết

Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản

Chương 3: Tìm kiếm cơ hội và phát triển ý tưởng

Những bước đầu tiên để chuẩn bị cho

Chương 4: Lập kế hoạch Phát triển Sản phẩm

Chuẩn bị tiền đề cho các dự án

Chương 5: Khảo sát Nhu cầu khách hàng

Khách hàng muốn gì ở sản phẩm?

Chương 6: Xác định Thông số sản phẩm

Sản phẩm cần có những thông số, tính

Chương 7: Tạo và lựa chọn concept

Phát triển Concept – hình hài ban đầu

Chương 8: Thăm dò phản hồi từ khách hàng

Thử nghiệm concept – Khách hàng có sẵn

Chương 9: Kiến trúc sản phẩm

Các bộ phận của sản phẩm đảm nhận

Chương 10: Thiết kế công nghiệp

Thiết kế kiểu dáng, thẩm mỹ và ergonomics

Chương 11: Tạo mẫu sản phẩm & Công nghệ in 3D

Các phương thức tạo mẫu sản phẩm và

Chương 12: Thiết kế cho môi trường

Thiết kế để sản phẩm thân thiện với

Chương 13: Thiết kế cho chế tạo

Thiết kế để giảm chi phí lắp ráp

Chương 14: Quản lý dự án

Quản lý dự án phát triển sản phẩm

Docy Mission

Docy is Documentation webstie for everyone, emphasizing accessibility, performance, security, and ease of use.

The Technology

Learn about the software

The Community

Learn about the people

Browse common questions

Docy Video Tutorials

Check the current status of Docy services

Not finding the help you need?

Contact Us

The community team is here to help

Ask Everyone