MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế & Phát triển sản phẩm (2013)

View All
Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm
Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm

Những kiến thức cơ bản nhất về Thiết

Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản

Chương 3: Tìm kiếm cơ hội và phát triển ý tưởng
Chương 3: Tìm kiếm cơ hội và phát triển ý tưởng

Những bước đầu tiên để chuẩn bị cho

Chương 4: Lập kế hoạch Phát triển Sản phẩm
Chương 4: Lập kế hoạch Phát triển Sản phẩm

Chuẩn bị tiền đề cho các dự án

Chương 5: Khảo sát Nhu cầu khách hàng
Chương 5: Khảo sát Nhu cầu khách hàng

Khách hàng muốn gì ở sản phẩm?

Chương 6: Xác định Thông số sản phẩm
Chương 6: Xác định Thông số sản phẩm

Sản phẩm cần có những thông số, tính

Triển khai Nghiên cứu và Phát triển

Charles is a creative WordPress theme for saas, software, startup, mobile app, agency, and related

View All